Q&A 11-15-2020

Nov 15, 2020    Vitaliy Voevoda, Sergey Kharkov, Oleg Runov

(Q&A starts at 35:50)